image
icon

Underhållstjänster


Vi erbjuder vår underhållstjänster i syfte att, för kunden, skapa en stabil och säker IT-plattform som motsvarar verksamhetens krav. Vi skapar rutiner för proaktivt underhåll både vad gäller utrustning, system och applikationer. Vårt självklara mål är att minska risken för avbrott och att minimera skadan vid ett eventuellt haveri. Överenskommet underhåll dokumenteras i ett dokument kallat driftsplan.


Följande områden kan beställas:

Underhåll

Kundens IT-miljö underhålls med rekommenderade uppdateringar och förbättringar. Det är oftast servarnas operativsystem som avses, men tjänsten kan också omfatta annan typ av utrustning eller applikationer.

Övervakning

Kundens IT-miljö övervakas i syfte att så tidigt som möjligt upptäck fel i utrustning eller programvara. Det kan vara tjänster som stannat, fel på hårdvara eller att diskutrymmet är på väg att ta slut. Övervakningskonsoler bevakas av Helpdesk.

Bemanning

Regelbundna förbättringar borgar för en stabil och driftsäker IT-miljö. Ett bra alternativ är att tekniker finns på plats enligt ett överenskommet intervall i syfte att just åtgärda brister och utföra förbättringar. I samband med besöken finns också möjligheter att få en tätare dialog mellan tekniker och användare, vilket ger en ömsesidig bättre förståelse för hur IT-miljön bör fungera

Ansvarig konsult

Kunden får en utsedd ansvarig konsult, vilken i de flesta fall är den person som kommer på besök och ansvarar för de förändringar som görs i miljön.

Avstämningsmöten och driftrapporter

Regelbundna avstämningsmöten hålls i kundens lokaler då driftrapporter presenteras med förslag till eventuella förbättringar.

Kontinuitetsbedömning/plan

Gå igenom miljön och bedöm tillsammans med kunden vilken avbrottstid för respektive funktion som accepteras. Föreslå åtgärder i form av backupplan, redundans av utrustning och/eller data.

Dokumentation

Kundens miljö dokumenteras för att underlätta felsökning och överlämning mellan olika tekniker/helpdesk. I samband med förändringsarbete/underhåll uppdateras dokumentationen så att den är aktuell.

Säkerhetsanalys

Vår säkerhetsanalys innebär att vi initialt genomför en kontroll/analys av önskade/utvalda områden i kundens IT-miljö. I några fall intervjuar vi även utvalda användare för att skapa oss en helhetsbild. Resultatet redovisas sedan för utvald person/grupp och en rapport överlämnas där vi påvisar om företaget har en tillräcklig säkerhetsnivå inom respektive område.


Ta gärna kontakt för att mer ingående diskutera våra underhålls- och analystjänster.